Modlitwa o pokój

Modlitwa o pokój


Władyko Wsiedierżytielu, Swiatyj Caru. Prizry s Niebiesie i wiżdż, kako wrażdujut ludije i zamyszlajut druh na druha sujetnoje i złobnoje. O, Mnohomiłostiwie! Prosti hrechi i biezzakonija nasza, ichże radi mnohija skorbi, biedy i ustraszenija priidosza na ny. Błahodatiju Preswiataho Ducha orosi lubowiju izsochszija serca ludskija, tierniem samolubija, nienawisti, zawisti, złoby, wrażdy, łukawstwa i innych biezzakonij porosszija, da wozrastiat horaszczuju k Tiebie i bratijam swoim lubow, i jeju da budut istrebleny wsi raspry, razdory, razdielenija. Usierdno molim Tia: mir Twoj daruj dierżawam, Cerkwi Twojej i wsiem ludiem twoim. Ty bo jesi Car mira i mira Twojeho niest predieła.

Usłyszy ny, i miłostiw budi Władyko ko wsiem strażduszczym i obremieniennym, i ostawi nam dołhi nasza, nauczaja i nas ostawlati obidy dołżnikom naszym, i prekłoni hniew Twoj na miłost Twoju, usmirniaja wsiakija kramoły i niestrojenija, jako Ty jesi jedin błahij i czełowiekolubnyj Boh nasz, i Tiebie sławu wozsyłajem Otcu i Synu i Swiatomu Duchu, nynie i prysno i wo wieki wiekow. Amiń.