Cmentarz

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Dubinach

Kościół Prawosławny zawsze uważał cmentarze jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

Przepisy niniejszego Regulaminu są oparte na normach prawnych określonych w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.; w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 X 1972 r. wraz z późniejszymi zmianami; w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z dnia 21 marca 2008 r.)

§ 1. Przepisy ogólne
1. Cmentarz prawosławny w Dubinach jest cmentarzem wyznaniowym PAKP, przeznaczonym do pochówku wiernych parafii i innych osób w tym spoza parafii, które wyrażą wole pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.
2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Prawosławna Zaśnięcia NMP w Dubinach.
3. Administratorem Cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez pełnomocnika.
4. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy uzgadniać w kancelarii parafialnej.
5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

§ 2. Postanowienia porządkowe
1. Cmentarz jest ogólnodostępny dla wiernych. Furtki małych bram są otwarte przez całą dobę. Bramy wjazdowe są zamknięte na kłódkę.
2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.
3. Na cmentarzu obowiązuje strój odpowiedni do powagi miejsca.
4. Na terenie cmentarza zabrania się:
➢ zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, używania wulgaryzmów,
➢ zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
➢ przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów, wprowadzania zwierząt,
➢ niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
➢ niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,
➢ wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalania śmieci,
➢ prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam na ogrodzeniu, tablicy ogłoszeń, rozkładania wizytówek bez zgody Administratora,
➢ wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora,
➢ mycia aut,
➢ usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,
➢ zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,
➢ chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,
➢ samowolnego wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich.
5. Podczas trwania nabożeństwa zabrania się używania urządzeń mechanicznych (kosiarek, podkaszarek).
6. Śmieci należy składować w wyznaczonym miejscu. Na cmentarzu obowiązuje segregacja śmieci.
7. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia drzew, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących na terenie cmentarza.
8. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze.
9. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych, elementów ławek, krzyży do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
10. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
11. Kształt nagrobków, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
12. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Administratorowi.

§ 3. Opłaty
1. Administrator cmentarza pobiera opłaty związane z zarządzaniem cmentarzem. Wpływy są przeznaczone na utrzymanie cmentarza, a w szczególności na pokrycie kosztów wywozu i składowania śmieci, opłaty za wodę.
2. W szczególności opłaty są pobierane z tytułu:
• pochówku osoby zmarłej spoza parafii,
• rocznej składki na utrzymanie cmentarza,
• stawiania nowego pomnika, naprawy lub wymiany starego pomnika.
3. Na cmentarzu można zarezerwować wyłącznie po uzgodnieniu z Administratorem miejsca na przyszły pochówek po opłaceniu wybranego miejsca.

§ 4. Prace kamieniarskie
1. Wszelkie prace kamieniarskie na terenie cmentarza (stawianie nowego pomnika, remont starego pomnika lub wymiana na nowy, uzupełnienie płyt, ułożenie polbruku, itp.) wymagają uzgodnienia z Administratorem. Pobierana jest opłata za wjazd na cmentarz w celu wykonania wyżej wymienionych prac. Zamiar wjazdu na cmentarz w celu wykonania prac należy zgłosić Administratorowi z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Z opłaty zwolnione są dopisywanie liter na tablicy, montaż ławki przy pomniku.
2. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki nie mogą przekraczać ustalonych granic grobów, nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
3. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
4. Wielkość pomnika nie może być większa niż dół grobowy. Wymiary grobu i stawianych pomników nie mogą być większe niż minimalne wymiary określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48, poz. 284, §10).
Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:
• pojedynczy – 200 / 100 cm
• podwójny – 200 / 180 cm
• opaska wokół pomnika z każdej strony nie powinna być większa niż 30cm.

§ 5. Ekshumacja
1. Ekshumacja szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:
• na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
• na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Administratora cmentarza nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem.

§ 6. Uwagi końcowe
1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
2. Cmentarz jest ubezpieczony przez Parafię w zakresie OC osób. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków. Takie ubezpieczenie jest prywatną sprawą osoby stawiającej pomnik.
3. Kwestie, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora. W sprawach tych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi Cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia w gablotce cmentarnej i na stronie internetowej parafii.